AMS Book

 

ขั้นตอนการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

1. ลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วย CMU IT Account
2. ตรวจสอบชื่อหนังสือจากฐานข้อมูลบรรณานุกรม (CMUL OPAC) ว่ามีในฐานข้อมูลหรือไม่
3. กรอกรายละเอียดของผู้เสนอซื้อและรายละเอียดของหนังสือ เช่น ชื่อหนังสือ, ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, และ Edition และรายละเอียดของผู้เสนอสั่งซื้อ
4. ขอสงวนสิทธิในการเสนอสั่งซื้อหนังสือเฉพาะอาจารย์ และบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อในกรณีที่รายละเอียดของผู้เสนอซื้อและ/หรือรายละเอียดของหนังสือไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน